Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden
Inschrijven voor een opleiding of training kan via de internetsite van Plata Onderwijs. Wanneer de webaanmelding door Plata Onderwijs ontvangen is, wordt een bevestiging van de inschrijving voor de te volgen training toegezonden. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de training wordt een factuur verzonden voor de opleidingskosten.
Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de training op de bankrekening van Plata Opleidingen te zijn bijgeschreven.

Wachtlijst
Is op het moment van inschrijving een opleiding of cursus volgeboekt, dan kan de inschrijving op de wachtlijst van de betreffende opleiding of training worden geplaatst, als de deelnemer daarom verzoekt. Mocht er een plaats vrijkomen, dan wordt die plaats toegewezen aan degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Annulering
Bij annulering op de dag van aanvang, of bij opzegging tijdens de training of opleiding, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt het totaalbedrag volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt gevolgd. Indien een speciaal verblijf of arrangement met de deelnemer/betalingsplichtige is overeengekomen dan zijn de totale kosten daarvoor bij annulering door de deelnemer/betalingsplichtige ten allen tijde volledig verschuldigd, tenzij de annulering uiterlijk vier weken voor aanvang van de training plaatsvindt. Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De deelnemer/betalingsplichtige dient zich er daarbij van te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door Plata Onderwijs is ontvangen. Als de deelnemer op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, dan wordt dit als een annulering aangemerkt. De deelnemer kan dan niet aan het vervolg van de training deelnemen. Bij verhindering kan een deelnemer zich door iemand anders laten vervangen, mits deze vervanging voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk wordt gemeld. Deze vervanging kan niet plaatsvinden indien de oorspronkelijke deelnemer voorafgaand aan de training een intakegesprek heeft gehad, of indien de voorgestelde vervangende deelnemer naar het oordeel van Plata Onderwijs niet geschikt is om aan de betreffende training deel te nemen.

Plata Onderwijs kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door Plata Onderwijs ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het door of namens de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

Aanpassing kosten
Plata Onderwijs behoudt zich het recht voor de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso
Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de deelnemer en/of betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voorzover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

Aanpassing programma
Plata Onderwijs behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma, opleidingsdata en werktijden aan te passen en andere trainers/begeleiders in te schakelen als hoofdtrainer, assistent of co-trainer dan aangekondigd in haar documentatiemateriaal en/of op haar website. Plata Onderwijs zal zich er daarbij voor inspannen zoveel mogelijk met de wensen van de deelnemersgroep rekening te houden.

Klachtenregeling
Plata is sinds 2004 deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Deelnemers die onvrede hebben over het naleven van de Ethische Code door Plata Onderwijs of een van haar trainers kunnen een klachtenprocedure starten. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenprocedure is te vinden in de Ethische Code op de website van Plata Onderwijs.